Agama

Jenis-Jenis Sanad

Jenis-Jenis Sanad

Jenis-Jenis Sanad

Adapun jenis jenis sanad diantaranya adalah

a. Sanad ‘Aly

Sanad ‘aly adalah sanad yang jumlah rawinya lebih sedikit jika dibandingkan dengan sanad lain. Sanad ini dibagi menjadi dua yaitu:
· Sanad ‘aly yang bersifat mutlak adalah sebuah sanad yang jumlah rawinya hingga sampai kepada Rasulullah lebih sedikit jika dibandingkan dengan sanad lain.
· Sanad ‘aly yang bersifat nisbi adalah sebuah sanad yang jumlah rawinya lebih sedikit jika dibandingkan dengan para imam ahli hadits, meskipun jumlah rawinya setelah mereka hingga sampai kepada Rasulullah lebih banyak.

b. Sanad Nazil

Sanad nazil adalah sebuah sanad yang jumlah rawinya lebih banyak jika dibandingkan dengan sanad yang lain.

3. Tinggi Rendahnya Tingkatan Sanad (Silsilatu Adz-Dzahab)

a. Ashahhul Asanid (sanad-sanad yang lebih shahih)

Imam An-Nawawi dan Ibnu As-shalah tidak membenarkan menilai suatu hadits dengan asshahhul asanid secara mutlak, yakni tanpa menyandarkan kepada sesuatu hal yang tertentu. Penilaian asshahhul asanid tersebut hendaklah secara muqayyad. Artinya dikhususkan kepada shahabat tertentu, penduduk kota tertentu atau masalah tertentu. Namun segolongan muhadditsin lain membolehkan secara mutlak.

b. Ahsanul Asanid

Lebih rendah derajatnya daripada yang bersanad asshahhul asanid. Ahsanul asanid antara lain, bila hadits tersebut bersanad:
1. Bahaz bin Hakim dari Hakim bin Mu’awiyah dari Mu’awiyah bin Haidah.
2. Amru bin Syu’aib dari Syu;aib bin Muhammad dari Muhammad bin Abdillah bin Amr bin ‘Ash.
c. Adl’aful Asanid
Rangkaian sanad yang paling rendah derajatnya disebut adl’aful asanid.

Baca Juga: